דצמבר 8, 2023
Comments Off

דמי הבראה בישראל

Post by :

Category: Uncategorized


דמי הבראה הם תשלום שעל מעביד בישראל לשלם לעובד, מכוח צו הרחבה בעניין זה, או מכוח הסכם קיבוצי. צו ההרחבה נחתם ב-1967, והוא קובע את זכאות העובדים לדמי הבראה, את גובהם ואת מועד תשלומם.

זכאות לדמי הבראה

עובדים זכאים לדמי הבראה החל מהשנה השנייה לעבודתם אצל אותו מעסיק. עובדים שהחלו לעבוד במקום עבודה חדש בחודשים ינואר-יוני זכאים לדמי הבראה בגובה של מחצית מהקצבה השנתית, בעוד שעובדים שהחלו לעבוד בחודשים יולי-דצמבר זכאים לדמי הבראה בגובה של רבע מהקצבה השנתית.

היעדר עבודה

היעדר עבודה הוא מצב שבו עובד אינו נוכח במקום העבודה שלו בזמן שנקבע לו לעבוד. היעדר עבודה יכול להיגרם מסיבות שונות, כגון:

 • חופשה
 • מחלה
 • צבא
 • לימודים
 • פגיעה בעבודה
 • סיבות משפחתיות
 • סיבות אישיות

היעדר עבודה יכול להשפיע על העובד, על המעסיק ועל החברה כולה.

השפעות על העובד

היעדר עבודה יכול להשפיע על העובד באופן כלכלי, חברתי ופסיכולוגי.

 • השפעות כלכליות: היעדר עבודה יכול לגרום לירידה בהכנסה של העובד, מה שיכול להוביל לקשיים כלכליים.
 • השפעות חברתיות: היעדר עבודה יכול לגרום לתחושת בדידות וניתוק מהחברה.
 • השפעות פסיכולוגיות: היעדר עבודה יכול לגרום לתחושות של מתח, חרדה וחוסר ביטחון.

השפעות על המעסיק

היעדר עבודה יכול להשפיע על המעסיק באופן כלכלי, תפעולי וחברתי.

 • השפעות כלכליות: היעדר עבודה יכול לגרום לירידה בתפוקה של העסק, מה שיכול להוביל להפסדים כלכליים.
 • השפעות תפעוליות: היעדר עבודה יכול לגרום לקשיים בתפעול השוטף של העסק.
 • השפעות חברתיות: היעדר עבודה יכול לגרום לתחושות של חוסר אמון בין המעסיק לעובדים.

השפעות על החברה כולה

היעדר עבודה יכול להשפיע על החברה כולה באופן כלכלי וחברתי.

 • השפעות כלכליות: היעדר עבודה יכול לגרום לירידה בהכנסות המדינה, מה שיכול להוביל לעלייה במסים.
 • השפעות חברתיות: היעדר עבודה יכול לגרום לעלייה בפשיעה, באלימות ובבעיות בריאותיות.

חוקים ותקנות

בישראל, ישנם חוקים ותקנות המסדירים את היעדר עבודה.

 • חוק חופשה שנתית קובע כי עובדים זכאים ל-14 ימי חופשה שנתית בתשלום, כאשר עובד חדש זכאי ל-7 ימי חופשה שנתית בתשלום.
 • חוק עבודת נשים קובע כי עובדת זכאית ל-12 שבועות של חופשת לידה בתשלום, כאשר עובדת יולדת ראשונה זכאית ל-15 שבועות של חופשת לידה בתשלום.
 • חוק הביטוח הלאומי מעניק קצבת דמי אבטלה לעובדים שנעדר מעבודתו ללא אשמה.

זכויות עובדים בהיעדר עבודה

עובדים זכאים לזכויות מסוימות גם בהיעדר עבודה. לדוגמה, עובדים זכאים להמשיך לקבל את זכויותיהם הסוציאליות, כגון פנסיה, ביטוח בריאות וביטוח סיעוד. בנוסף, עובדים זכאים להגיש תביעה לבית הדין לעבודה במקרה של פיטורים לא מוצדקים.

היעדר עבודה ללא היתר

עובד שנעדר מעבודתו ללא היתר או בשל סיבות שאינן מצדיקות את היעדרו, עשוי להיחשב כעובד פוטר. במקרה זה, העובד לא זכאי לדמי אבטלה או לפיצויי פיטורים.

היעדר עבודה הוא מצב שיכול להשפיע על העובד, על המעסיק ועל החברה כולה. חשוב לדעת את הזכויות והחובות של העובדים והמעסיקים בהיעדר עבודה.

דמי הבראה לעוזרת בית

דמי הבראה לעוזרת בית

מעסיק בישראל חייב לשלם לעוזרת בית דמי הבראה החל מהשנה השנייה לעבודתה. גובה דמי ההבראה עומד על 378 ₪ ליום, כאשר עובדת משק בית העובדת פחות מ-5 ימים בשבוע אצל אותו המעסיק, תקבל דמי הבראה בסך 179.54 ₪ לשנה.

מועד תשלום דמי הבראה לעוזרת בית

מעסיק חייב לשלם לעוזרת בית את דמי ההבראה באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר. אם המעסיק והעוזרת בית הסכימו על מועד אחר לתשלום דמי ההבראה, יש לכבד את ההסכם.

התיישנות דמי הבראה לעוזרת בית

דמי הבראה שאינם משולמים לעוזרת בית במועדם הופכים להתיישנים כעבור שלוש שנים מיום שבו הייתה העוזרת בית זכאית להם.

היעדר עבודה של עוזרת בית

עוזרת בית שנעדר מעבודתה ללא היתר או בשל סיבות שאינן מצדיקות את היעדרה, אינה זכאית לדמי הבראה על התקופה שבה נעדר.

הרחבות לזכות לדמי הבראה לעוזרת בית

בנוסף לזכויות המפורטות לעיל, ישנן גם הרחבות לזכאות לדמי הבראה לעוזרת בית שניתנו במסגרת הסכמים קיבוציים. לדוגמה, ישנם הסכמים קיבוציים המעניקים לעוזרות בית זכאות לדמי הבראה החל מהשנה הראשונה לעבודתן, או מעלים את גובה הקצבה השנתית.

סיכום

דמי הבראה הם זכות יסוד של עובדים בישראל, לרבות עוזרות בית. חשוב לדעת את הזכויות והחובות של המעסיקים והעוזרות בית בנושא זה.

Comments are closed

דילוג לתוכן